512

در وارزون 2 دایره ها به صورت جداگانه هستند.

در وارزون 2 دایره ها به صورت جداگانه هستند.

در وارزون 2 دایره ها به صورت جداگانه هستند.